Dichtbij en betrokken!

Op 1 januari 2021 is de gemeente Eemsdelta een feit! De drie gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum zijn dan gefuseerd tot de nieuwe gemeente Eemsdelta. Het besluit hiervoor ligt al weer jaren achter ons en de voorbereidingen om te komen tot de nieuwe gemeente zijn bijna afgerond. Lokaal Belang Eemsdelta zal met veel enthousiasme, kennis van zaken en vanzelfsprekend samen met inwoners bouwen aan een gemeente waar het voor iedereen goed wonen, werken en vertoeven is.

Ons credo is dan ook: dichtbij en betrokken!

Lokaal Belang Eemsdelta is een nieuwe partij met veel ervaring. De drie grootste lokale partijen zijn in aanloop naar de gemeenteraadverkiezing van november 2020 gefuseerd. Fractie 2014 uit Delfzijl, Gemeentebelangen Appingedam en Loppersum Vooruit hebben gezamenlijk in 2019 de nieuwe partij opgericht, zodat veel ervaring voor de gemeente Eemsdelta behouden blijft. Wij zijn trots dat we voor de gemeente Eemsdelta weer meedoen aan de gemeenteraadverkiezing en hopen dat u ons op 18 november het vertrouwen geeft.

Op deze pagina treft u op hoofdlijnen ons programma aan en onze kandidaten. Wij hebben een top-10 opgesteld van onderwerpen waar we ons sterk voor gaan maken. Het geeft een doorsnee van verschillende beleidsterreinen aan waarbij we duidelijke standpunten innemen. Standpunten die we vanzelfsprekend allemaal ten gunste van u als inwoners van de nieuwe gemeente innemen. Wij zijn er namelijk voor u! U als inwoners kiest ons als lokale partij om u te vertegenwoordigen en wij zullen dat vertrouwen nooit schaden. In het verleden kon u op ons rekenen in de gemeente Delfzijl, Appingedam en Loppersum en zeker ook voor de toekomst zal de nieuwe partij Lokaal Belang Eemsdelta zich inzetten voor u als inwoner van de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Ons verkiezingsprograma

Download verkiezingsprogramma
1. Leefbaarheid en wonen
Gemeentelijke gebiedsregisseurs als ondersteuners voor de inwoners

De samenleving is aan het veranderen. Inwoners maken tegenwoordig gezamenlijk met hun straat, de buurtvereniging of het hele dorp plannen om de leefbaarheid van hun eigen omgeving te bevorderen. Er zijn de afgelopen jaren prachtige initiatieven ontwikkeld.

Dit moet doorgaan. Onze inwoners moeten de nieuwe gemeente Eemsdelta straks nabij voelen. De gemeente moet klaar staan om haar inwoners te stimuleren, te ondersteunen en te helpen. Samen kunnen we onze dorpen en wijken leefbaar houden. Gebiedsregisseurs zijn daarbij belangrijk. Deze gebiedsregisseurs spelen in de gemeente Delfzijl al een belangrijke rol als schakel tussen de inwoners en het ambtelijk apparaat. Inwoners weten daar de weg naar de gemeente steeds beter te vinden en kunnen met behulp van een gebiedsregisseur hun plannen verder vorm geven. Zo zijn er vele bewonersinitiatieven gerealiseerd.

Handhaven van wijk- en dorpsbudgetten voor bewonersinitiatieven

Wij willen burgerinitatieven blijven ondersteunen. Passende budgetten voor wijk- en dorpsinitiatieven horen daarbij, zodat er in de toekomst ook voldoende financiële ruimte is voor deze bewonersinitiatieven.

Gepaste uitbreiding van (huur)woningen voor jong en oud, ook in de dorpen

In door ons gevoerde gesprekken blijkt dat veel van onze inwoners graag in hun omgeving willen blijven wonen. Vooral voor jongeren en voor ouderen blijkt dit soms lastig, omdat er onvoldoende woningaanbod is voor deze doelgroepen. Wij zullen daarom blijven stimuleren dat eigentijdse woonwijken verder vorm krijgen. Dat betekent nieuwbouw maar ook herstructurering van bestaande woonwijken. Daarnaast streven wij naar kleinschalige uitbreiding van nieuwbouwwoningen in de dorpen waar schaarste is ontstaan. Tiny Houses kunnen hierbij ook een uitkomst bieden.

Regelgeving voor vastgoed dat aangekocht wordt voor kamerverhuur

Wij willen regelgeving tegen het opkopen van huizen voor de verhuur. Starters moeten steeds vaker concurreren met opkopers van huizen die ze aan arbeidsmigranten verhuren. We moeten deze ontwikkeling zo snel mogelijk een halt toeroepen.

Stimuleren en ondersteunen van het verenigingsleven

Het verenigingsleven in de breedste zin van het woord is een belangrijk sociaal aspect van ons allemaal. Verenigingen kunnen te maken krijgen met vergrijzing, met terugloop van leden, met een niet meer passende accommodatie of met problemen die we nu nog niet kennen. Wij vinden het erg belangrijk dat de gemeente Eemsdelta de verenigingen blijft ondersteunen.

2. Schade en versterking
Blijvende aandacht voor snelle en rechtvaardige afhandeling schade en het versterkingsprogramma

De aardbevingen in de provincie Groningen en de daardoor ontstane schade aan woningen en het versterkingsprogramma zorgen bij veel van onze inwoners voor onacceptabel veel stress. De aanhoudende onzekerheid heeft inmiddels wetenschappelijk aangetoond dat dit gezondheidsproblemen geeft. Wij vinden het uiterst belangrijk dat het Rijk zich dit aanrekent en daarom voldoende ruimhartig compenseert.

De omvang van de aardbevingsproblematiek treft de gemeente Eemsdelta hard. Er is veel schade aan woningen en de versterkingsopgave is groot. De schade aan de woningen wordt niet door de gemeente afgehandeld, maar wij zullen blijven aandringen bij de verschillende instanties dit de schade aan woningen adequaat en rechtvaardig wordt afgehandeld.

Het versterkingsprogramma van de woningen voor de Eemsdelta is eveneens omvangrijk. Hele woonwijken gaan veranderen door het sloop-nieuwbouwprogramma. Voor de woningen die geen sloop-nieuwbouw ontvangen zullen we inzetten op een regeling met het Rijk waarbij we denken aan een substantiële bijdrage voor verduurzaming en onderhoud.

3. Werk en Economie
Stimuleren economische ontwikkeling voor Eemsdelta

Voor onze nieuwe gemeente is het bijzonder belangrijk dat we een sterke afdeling economische (ondernemersloket) zaken gaan inrichten. De ondernemers moeten weten waar ze terecht kunnen bij de gemeente voor al hun vragen en de gemeente moet precies weten welke ontwikkelingen er bij het bedrijfsleven op stapel staan. Investeren op de belangrijkste vestigingsfactoren blijft ons streven. Hierbij is een goede infrastructuur cruciaal. Daarom blijven wij strijden voor een verbreding van de N33 tot aan de Eemsdelta. Immers goede infrastructurele verbindingen brengen altijd economische ontwikkelingen op gang.

Scholen en regionale opleidingscentra betrekken bij het bedrijfsleven

De scholen en regionale opleidingscentra spelen ook een belangrijke rol bij de economische ontwikkeling van onze regio. Wij zijn gebaat bij intensieve samenwerking met het bedrijfsleven, het onderwijs en de gemeente Eemsdelta. Samen zetten we de schouders onder de arbeidsmarkt. Onze inzet is om hiervoor een actieprogramma te ontwikkelen, zodat de stap van school naar werk een kleine stap wordt. Het moet uiteraard niet alleen bij goede ideeën blijven, maar ook tot gezamenlijk handelen leiden.

Aandacht voor de agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf (MKB)

De gemeente Eemsdelta moet verbonden blijven met de lokale mkb-bedrijven. Ze zijn immers een belangrijke schakel voor werkgelegenheid en ze houden onze dorpen en wijken leefbaar. Het maken van een gezamenlijke visie voor de grotere kernen hoort daarbij. Ook vinden we het belangrijk dat we verplaatsing- en gevelsubsidies voor de winkelpanden in de gemeente behouden. Het geeft de mkb-er de mogelijkheid door te ontwikkelen in een soms lastige tijd.

De agrarische bedrijven worden door de Rijksoverheid aan vele regels gehouden. Het stikstofbeleid is daar recent weer aan toegevoegd. Wij hebben daar als lokale overheid geen enkele invloed op maar voor de agrarische bedrijven is het langzamerhand bijzonder knellend. De vele protesten, ook vanuit onze regio, zijn daar de sprekende voorbeelden van. Lokaal Belang Eemsdelta vind het belangrijk dat de gemeentelijke aangelegenheden (zoals ruimtelijk inpassing van uitbreidingsmogelijkheden) in goed en gezamenlijk overleg tot stand komt. Ook kleine windmolens op de agrarische kavel om energieneutraal de bedrijfsvoering te kunnen runnen, horen daar wat ons betreft bij.

Lokaal inkopen mogelijk maken

Het gemeentelijk inkoopbeleid kan onze mkb-bedrijven ondersteunen door lokaal in te kopen wat lokaal kan. Zo vergroot lokaal en regionaal gericht inkopen de werkgelegenheid in onze regio. Daarnaast kan het een positief effect hebben op de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door het toepassen van SROI in de aanbestedingen (een direct effect op het sociaal domein). Wij willen dit organiseren door de nieuw te ontwikkelen aanbestedingskalender te publiceren op de website van de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Recreatie en toerisme als economische pijler ontwikkelen

Het verder ontwikkelen van recreatie en toerisme in onze nieuwe gemeente, moet hoog op de agenda komen. De laatste maanden is wel gebleken dat de toeristen ons gebied weten te vinden en het ook fijn vinden om hier te zijn. Deze economische pijler moeten we doorontwikkelen. Het kan veel perspectief bieden voor onze regio. De afdeling economische zaken van de nieuwe gemeente moet in nauwe samenwerking met de Top van Groningen hier een topprioriteit van maken.

4. Onderwijs
Toekomstgerichte kindcentra met onderwijs, zorg en opvang op één plek

Voor de ontwikkeling van onze kinderen is onderwijs ontzettend belangrijk. Bij goed onderwijs horen ook kwalitatief goede gebouwen die passen bij de toekomstvisies van onze scholen. De afgelopen jaren zijn er in ons gebied veel nieuwe kindcentra gebouwd, waarbij onderwijs en naschoolse voorziening onder één dak worden gehuisvest. Ook in de nieuwe gemeente blijven we ons optimaal inzetten voor goede kindcentra, daar waar nog stappen gezet moeten worden.

Nieuwbouw scholencampus voor beter onderwijs in de regio

Een uitgelezen kans voor onze regio is de bouw van de nieuwe onderwijscampus in Appingedam. De verschillende middelbare scholen krijgen hier een gezamenlijke, duurzame en veilige leeromgeving, maar behouden ieder hun eigen identiteit. Lokaal Belang Eemdelta is van mening dat de nieuwe campusomgeving moet worden vergezeld door een door het onderwijs opgestelde meerjarenvisie. Ook worden op de campuslocatie nieuwe sportvoorzieningen gerealiseerd. Immers een goede leeromgeving verrijkt met voldoende sportaanbod maakt de campus compleet.

MBO-onderwijsrichtingen zorg, techniek en zeevaart aantrekkelijker maken

"Samen sterker voor de regio” betekent voor Lokaal Belang Eemsdelta dat er krachtig wordt ingezet op een breed aanbod van onderwijs in de sectoren zorg, techniek en zeevaart. Een betere verbinding van de arbeidsmarkt, dus het bedrijfsleven, en het onderwijsaanbod is belangrijk zodat onze kinderen de opleiding kiezen waar ook een baan in de regio in te vinden is.

Inzetten op innovatieve leerwerkprojecten voor de arbeidsmarkt

Naast het inzetten op een breed aanbod van onderwijs in de sectoren zorg, techniek en zeevaart, zetten wij ook in op innovatieve leerwerkprojecten.

Ondersteunen van projecten voor het bevorderen van de taal- en digivaardigheid

De samenleving wordt steeds complexer en wij vinden het erg belangrijk dat iedereen mee kan doen. Als het in de praktijk betekent dat je beperkt wordt door taal- of digivaardigheden, dan is het de taak van de nieuwe gemeente om projecten op te zetten waarbij iedereen laagdrempelig deze vaardigheden kan verbeteren.

5. Sport
Behoud binnen- en buitensport accommodaties

Lokaal Belang Eemsdelta heeft zich altijd ingezet voor onze sportverenigingen en sportaccommodaties en wil dat in de nieuwe gemeente Eemsdelta blijven doen. De gemeente Eemsdelta moet blijven zorgdragen voor goed onderhouden sportaccommodaties. Sporten en bewegen moet zoveel mogelijk dichtbij huis mogelijk blijven.

Breed en passend sportaanbod stimuleren voor jong en oud

Sportverenigingen en het onderwijs moeten elkaar beter weten te vinden en meer met elkaar samenwerken. Hierdoor wordt een breed en passend sportaanbod toegankelijk voor jong en oud. De onlangs opgestelde ‘Sportakkoord Eemsdelta’ biedt hiervoor een goede basis. De nieuwe gemeente moet met dit akkoord voortvarend aan de slag.

Ondersteunen van (grote) sportevenementen

De nieuwe gemeente moet sportevenementen blijven ondersteunen, zoals bijvoorbeeld de Eurocup Delfzijl. Sportevenementen zijn niet alleen een visitekaartje voor onze gemeente, maar zorgen ook voor een aanzuigende werking voor onze sportverenigingen.

De openbare ruimte beweegvriendelijk inrichten

Verder blijkt uit onze digitale enquête dat er veel belangstelling is voor sporten in de openbare ruimte. In de nieuwe gemeente moet recreatie één van de aandachtpunten zijn, bij het (her)inrichten van onze openbare ruimte.

6. Zorg en Welzijn
Bereikbare zorg voor alle inwoners via een zorgloket in ieder dorp of stad

Delfzijl, Appingedam en meerdere dorpen hebben inmiddels een zorgloket ingericht waar de inwoner terecht kan met een vraag over bijvoorbeeld inkomen, schulden, eenzaamheid, mantelzorg en dergelijke. Wij vinden het belangrijk dat inwoners weten dat zij dicht bij huis deze informatie kunnen ontvangen.

In veel dorpen zie je - in combinatie met een zorgloket - dorpscoöperaties ontstaan, waarbij vrijwilligers uit de omgeving worden gekoppeld aan kleine hulpvragen. Diezelfde inwoners worden bij complexe hulpvragen geholpen bij het zoeken naar professionele ondersteuning. Daar waar nodig kan een dorpsondersteuner helpen zo’n vrijwilligersnetwerk handen en voeten te geven. Wij streven er naar om met gemeentelijke steun deze coöperaties te ondersteunen. Leefbaarheid maken we immers met z´n allen!

Korte en langdurige (geriatrische) verpleeghuiszorg nabij

Wij streven er naar dat korte en langdurige (geriatrische) verpleeghuiszorg nabij verkregen kan worden, zodat deze mensen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Passende WMO-zorg en jeugdhulp gericht op individuele ondersteuning en begeleiding

Als er een beroep gedaan moet worden op zwaardere WMO-zorg of op jeugdzorg, dan is het belangrijk dat de zorg optimaal wordt afgestemd op de behoefte. Wij willen minder bureaucratie waardoor wij de mens weer centraal stellen. De nieuwe gefuseerde welzijnsorganisatie ASWA/SWD is voor ons hierbij de belangrijkste partner.

Sociaal armoedebeleid zodat iedereen mee kan doen

Wij streven naar een adequaat en sociaal armoedebeleid voor alle inwoners met een laag inkomen, waarbij de focus ligt op kinderen. Kinderen mogen nooit worden uitgesloten om volwaardig mee te doen op school of bij de sportvereniging. Ondersteunende voorzieningen voor het armoedebeleid moeten altijd gericht zijn op participatie in de maatschappij en het versterken van de eigen kracht.

7. Cultuur
Behoud bibliotheken in de regio en op de scholen

De bibliotheek is meer dan een verzameling boeken; het is een plek waar kennis wordt gebracht, gehaald en gedeeld. Het is de plek die zorgt voor een noodzakelijke sociale infrastructuur waar wij waarde aan hechten. Het is dan ook een goed middel om in te zetten tegen sociale problematiek als slechte gezondheid, leerachterstanden, eenzaamheid een aanverwante problemen. Wij vinden het dan ook belangrijk om onze bibliotheken in de regio en op de scholen te behouden.

Stimuleren (grote) cultuur- en publieksevenementen

Cultuur- en publieksevenementen zijn belangrijk voor de nieuwe gemeente Eemsdelta, zowel de grote als de kleine. Bij de grote evenementen kunnen we denken aan Delfsail, de Pinksterfeesten, de Damster Stadsfeesten en Koningsdag in Loppersum. Bij kleine evenementen aan bijvoorbeeld het jaarlijkse kerstfeest wat voor alle inwoners van Losdorp wordt georganiseerd. Alle evenementen, groot en klein, zijn belangrijk voor de leefbaarheid in onze nieuwe gemeente en verdienen de volledige medewerking van de nieuwe gemeente.

Cultuureducatie voor onze kinderen

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen kunnen deelnemen aan cultuureducatie. Nog lang niet alle kinderen doen daar aan mee. Dat kan én dat moet anders. Om dat voor elkaar te krijgen moeten we investeren in cultuureducatie op onze scholen. Het muziekonderwijs hoort hier ook bij. Voor ons is het belangrijk dat cultuureducatie een volwaardige plek krijgt in het schoolcurriculum.

8. Verkeer en vervoer
Verkeersveiligheid optimaliseren in de wijken en dorpen met veilige fietspaden

De veiligheid van de fietsroutes in de wijken en dorpen verdient meer aandacht. Vooral voor de vele scholieren die gebruik moeten maken van deze fietspaden, moet de verkeersveiligheid gewaarborgd zijn. Scholieren reizen dagelijks op de fiets en hun verkeersveiligheid is mede onze verantwoordelijkheid.

Bermverharding in het buitengebied verbeteren

Om gevaarlijke situaties en schade aan voortuigen te voorkomen vinden wij het belangrijk om waar nodig te investeren in bermverharding. Bovendien wordt op veel wegen gereden met tractoren, vrachtwagens, paardentrailers, en dergelijke. Tevens komen die bermen er dan mooier uit te zien, waardoor de leefbaarheid van het buitengebied wordt opgewaardeerd.

Buurtbus voor de regio handhaven

De buurtbus is een vorm van kleinschalig vervoer die voor iedereen toegankelijk is. De buurtbus wordt bestuurd door vrijwilligers, op vaste routes en volgens een vaste dienstregeling. Wij vinden dat de buurtbus bijdraagt aan de leefbaarheid van de regio, vooral omdat de commerciële vervoerders steeds minder gebieden aandoen of minder vaak rijden. Lokaal Belang Eemsdelta wil blijven investeren in een goede ontsluitbaarheid van onze wijken en dorpen. De buurtbus draagt hier aan bij.

Publiek vervoer naar het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda stimuleren

De openbaar vervoer-route naar het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda verdient aandacht. Met het wegvallen van het Delfzicht Ziekenhuis zijn wij aangewezen op het Ommelander Ziekenhuis. Daar hoort een zeer goede verbinding voor het publiek vervoer bij. Wij gaan ons inzetten voor een betere verbinding naar Scheemda.

9. Klimaat, Energie en Duurzaamheid
Stimuleringsregeling verduurzamen woningen voor particuliere woningeigenaren

Wij gaan eerst inzetten op het terugdringen van het energieverbruik achter de voordeur en het opwekken van energie op de daken. Er moet een stimuleringsregeling komen voor het verduurzamen van woningen voor particuliere woningeigenaren.

Loket voor gratis informatie en advies over energiemaatregelen

Wij zijn groot voorstander van een loket voor gratis informatie en advies over energiemaatregelen, zodat deze woningeigenaren bij de hand genomen worden als ze de woning willen verduurzamen.

Geen grote zonne- of windmolenparken in het Eemsdelta-landschap

Er is een toenemende weerstand tegen grote wind- en zonneparken. Rondom Delfzijl zijn al tientallen windmolens gerealiseerd en tevens kent ons landschap al een aantal grote zonneparken. We moeten voorkomen dat het mooie Eemsdelta-landschap verder verrommeld. Zoals afgesproken in de beleidsnotitie 'Ruimte voor Energie’ staan we geen grote nieuwe windparken en zonneparken toe binnen onze gemeentegrenzen.

Stimuleren energieparticipatie voor profijt voor onze inwoners

Kleine zonneparken nabij bewoonde omgeving staan wij alleen toe wanneer er sprake is van draagvlak bij omwonenden en een goede ruimtelijke inpassing. Bij kleine zonneparken parken moeten alle lokale inwoners meeprofiteren van de opbrengt van het park. Dit gebeurt door middel van een postcoderoos regeling, waarbij mensen in de omgeving profiteren door middel van een lagere energierekening. Ook mensen met een kleine beurs moeten kunnen meedoen. Wij zien hierbij het Zonnepark ’t Zandt van energiecoöperatie Zonnedorpen als voorbeeld.

10. Toerisme en Recreatie
Behoud goede toeristen-informatiepunten

Steeds meer toeristen ontdekken onze regio en realiseren zich hoe mooi het hier is. Dit gegeven moeten we vast houden en dat betekent onder andere een investering in een gezonde toeristische sector, waaronder goede toeristen-informatiepunten.

Uitbreiden camperplaatsen voor verblijfsrecreatie

Niet al onze toeristen zijn dagjesmensen of gaan naar een hotel. We kennen ook onze campergasten die vertoeven op een camperplaats. Een camperplaats is een speciaal voor campers ingerichte parkeerplaats, niet te verwarren met een camping. Er zijn al een aantal camperplaatsen binnen de gemeentegrenzen zoals achter het busstation in Appingedam, in Termunterzijl en aan de dijk in Delfzijl. Vooral dit jaar doen de camperplaatsen het goed, nu veel mensen de keuze hebben gemaakt in eigen land op vakantie te gaan in verband met de coronacrisis. Wij vinden dat het belangrijk is goede faciliteiten te bieden om te overnachten. Het uitbreiden van het aantal camperplaatsen om meer overeen te komen met de wensen en benodigdheden van de toerist is daar één van.

Eén afgestemde evenementenagenda voor Eemsdelta

In onze plaatsen kennen we tal van evenementen, die de afgelopen jaren weleens gelijktijdig plaats vonden. Nu we naar een nieuwe gemeente gaan is het onze verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de verschillende evenementen elkaar gaan versterken. Wij streven ernaar om één afgestemde evenementenagenda te realiseren voor de nieuwe gemeente Eemsdelta, zodat de evenementen goed verdeeld worden gedurende het jaar en zodoende overlap te beperken.

Toeristische Eemsdelta-arrangementen ontwikkelen

Om onze toeristen nog beter van dienst te kunnen zijn moeten we streven naar zogenaamde Eemsdelta-arrangementen, waarin verschillende pareltjes gebundeld worden in een toeristisch pakket.

De kandidaten van Lokaal Belang Eemsdelta

Gemeente
Woonplaats
Geslacht
Annalies Usmany - Dallinga

1. Annalies Usmany - Dallinga

Appingedam

Jan Menninga

2. Jan Menninga

Wagenborgen

Geert Jan Reinders

3. Geert Jan Reinders

Loppersum

Nick Boersma

4. Nick Boersma

Delfzijl

Iwan Poucki

5. Iwan Poucki

Appingedam

Petra Blink

6. Petra Blink

Loppersum

Martijn Meijer

7. Martijn Meijer

Wagenborgen

Jeanne Schoonhoven

8. Jeanne Schoonhoven

Appingedam

Tiny Buiter - Dallinga

9. Tiny Buiter - Dallinga

Woldendorp

Henk Dijkstra

10. Henk Dijkstra

Appingedam

Wim Hartlief

11. Wim Hartlief

Loppersum

Fatih Yozgat

12. Fatih Yozgat

Delfzijl

Tiemon Dijkstra

13. Tiemon Dijkstra

Appingedam

Bert Sluijs

14. Bert Sluijs

Appingedam

Ron Mulder

15. Ron Mulder

Bierum

Henk Perdok

16. Henk Perdok

Appingedam

John Veldt

17. John Veldt

Appingedam

Jeroen Loznik

18. Jeroen Loznik

Delfzijl

Brenda Tillema - Hofman

19. Brenda Tillema - Hofman

Stedum

Mark Herder

20. Mark Herder

Delfzijl

Debora Van Zeebroeck - Boneschansker

21. Debora Van Zeebroeck - Boneschansker

Losdorp

José Graveland

22. José Graveland

Appingedam

Saman Koudijs

23. Saman Koudijs

Delfzijl

Linda Märsylä

24. Linda Märsylä

Appingedam

Osman Güven

25. Osman Güven

Delfzijl

Hans Hauer

26. Hans Hauer

Termunten

René Smit

27. René Smit

Loppersum

Edith Ernst - Heuckeroth

28. Edith Ernst - Heuckeroth

Appingedam

Linda Buiter

29. Linda Buiter

Holwierde

Inge Vos - Boneschansker

30. Inge Vos - Boneschansker

Delfzijl

Eric Boskamp

31. Eric Boskamp

Loppersum

Henk Koetze

32. Henk Koetze

Delfzijl

Menno Bos

33. Menno Bos

Meedhuizen

Inge Jelijs

34. Inge Jelijs

Loppersum

Jan Kuilder

35. Jan Kuilder

Delfzijl

Ben Zuur

36. Ben Zuur

Loppersum

Wim Wijninga

37. Wim Wijninga

Appingedam

Marjan Knot

38. Marjan Knot

Wagenborgen

Eerko Slagter

39. Eerko Slagter

Delfzijl

Jeannette Ottens

40. Jeannette Ottens

Godlinze

Ity Poucki - De Boer

41. Ity Poucki - De Boer

Appingedam

Eltje Bos

42. Eltje Bos

Appingedam

Bram van Dam

43. Bram van Dam

t Zandt

Tjaart Klimp

44. Tjaart Klimp

Appingedam

Willem De Winter

45. Willem De Winter

Westeremden

Paul Bras

46. Paul Bras

Delfzijl

Tiny Tuil

47. Tiny Tuil

Appingedam

Margie Kil

48. Margie Kil

Losdorp

Bart Janssens

49. Bart Janssens

Appingedam

Luc Schumer

50. Luc Schumer

Delfzijl